ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

про надання послуг з підвищення професійної кваліфікації у сфері права

Місто Київ

16.03.2020 року

Фізична особа – підприємець Мазалов Андрій Миколайович, який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серія В02 №958954 від 07.10.2008 року (далі – Виконавець) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів (Замовників). Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація на web-сайті https://advocate-holovin.com.ua/kursy/ є акцептом цієї оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту.
1.2. Ця публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.
1.3. Цей Договір також вважається договором приєднання у розумінні ч. 1 ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого Договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.
1.4. Укладаючи цей Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на послуги.
1.5. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися послугами за цим Договором.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
2.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг з підвищення професійної кваліфікації в сфері права на умовах, що викладені у даному Договорі.
2.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.
2.3. Виконавець – фізична особа – підприємець Мазалов Андрій Миколайович, який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серія В02 №958954 від 07.10.2008 року та надає послуги визначені даним Договором.
2.4. Замовник – фізична та/або юридична особа, користувач сервісу, яка зареєструвалась у встановлений на сервісі https://advocate-holovin.com.ua/kursy/ спосіб, якій Виконавець надає послуги у відповідності до умов даного Договору.
2.5. Послуга – це надання Виконавцем Замовнику можливості безпосередньо або дистанційно за допомогою інтернет-мережі отримати інформацію, визначену програмою навчального курсу, після проходження Замовником реєстрації в порядку встановленому цим Договором.
2.6. Платні послуги – надання за певну плату, у грошовому виразі, Виконавцем Замовнику послуги в об’ємі передбаченому цим Договором, який Замовник обирає самостійно.
2.7. Навчальний курс – форма надання Виконавцем послуг з підвищення професійної кваліфікації в сфері права Замовнику.
2.8. Програма курсу – порядок та об’єм надання послуг з підвищення професійної кваліфікації в сфері права, що викладені на https://advocate-holovin.com.ua/kursy/
2.9. Вартість послуг – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного об’єму послуг з підвищення професійної кваліфікації в сфері права для Замовника.
2.10. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
2.11. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.
2.12. Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Реєстрація на сервісі https://advocate-holovin.com.ua/kursy/ передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з підвищення професійної кваліфікації у сфері права відповідно до програми навчального курсу, вказаної на веб-сайті Виконавця. Цей перелік послуг не є вичерпним та може бути уточнений Виконавцем з повідомленням Замовника шляхом розміщення відповідних змін курсу на веб-сайті Виконавця.
3.2. Замовник зобов’язується прийняти надані послуги та своєчасно оплатити їх вартість на умовах цього Договору.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Загальна вартість послуг для кожного конкретного курсу вказується на веб-сайті Виконавця https://advocate-holovin.com.ua/kursy/.
4.2. Замовник здійснює оплату послуг на умовах 100% передплати, якщо інше не узгоджено сторонами.
4.3. Розрахунки за послуги здійснюються Замовником шляхом перерахування відповідної суми на поточний рахунок Виконавця.
4.4. Всі витрати пов’язані з передачею грошових коштів, включаючи послуги банківської установи, покладаються на Замовника.

5. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1. Надання послуг починається після проходження Замовником реєстрації на сайті шляхом акцепту (прийняття) умов цього Договору, що прирівнюється до власноручного підпису Замовника під Договором. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно, Замовник, який зареєструвався на сайті, вважається ознайомленим з цим Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.
5.2. Послуги надаються шляхом безпосереднього навчання в аудиторіях/онлайн-кімнатах, наданих Виконавцем, партнерами Виконавця згідно з встановленим Виконавцем розкладом протягом часу, що вказаний у кожній конкретній програмі курсу.
5.3. Для реєстрації на сайті Виконавця Замовнику необхідно перейти в розділ «Реєстрація», у якому необхідно ввести електронну адресу своєї електронної поштової скриньки, після чого на вказану електронну скриньку Замовника відсилається автоматично згенерований пароль та активаційне посилання. Після переходу за активаційним посиланням Замовник отримує доступ до користування сайтом.
5.4. Для отримання послуг шляхом безпосереднього навчання в аудиторіях, наданих Виконавцем, Замовник завчасно прибуває у вказаний на веб-сайті виконавця час та за вказаною адресою.
5.5. На підставі та умовах визначених цим Договором Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає послуги лише після здійснення Замовником реєстрації на сайті https://advocate-holovin.com.ua/kursy/ та створення акаунту.
5.6. Всі зміни й доповнення до цього Договору опубліковуються на сайті Виконавця.
5.7. Всі умови цього Договору є обов’язковими як для Замовника, так і для Виконавця.
5.8. Замовник — суб’єкт персональних даних, який пройшовши реєстрацію на сервісі, надає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних Виконавця, а також погоджується отримувати регулярні електронні листи від сервісу.
5.9. Послуга вважається наданою з моменту виконання Виконавцем всіх дій, передбачених у відповідній Програмі курсу.

6. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН
6.1. Виконавець зобов’язується:
6.1.1. Надати послуги в обсязі, встановленому для відповідної програми курсу.
6.1.2 Надавати послуги, залучивши кваліфікованих спеціалістів
6.2. Виконавець має право:
6.2.1 Припиняти надання платних послуг з моменту закінчення строку їх надання.
6.2.2 Змінювати порядок надання послуг та їх вартість без переукладання цього Договору, опублікувавши зміни на своєму сайті https://advocate-holovin.com.ua/kursy/.
6.2.3 Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для забезпечення нормального функціонування сервісу https://advocate-holovin.com.ua/kursy/ або захисту Виконавця та Замовника(ів), якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та чинному законодавству України.
6.3. Замовник зобов’язується:
6.3.1. При користуванні платними послугами вчасно оплачувати послуги Виконавця в обсязі, порядку і терміни передбачені цим Договором.
6.3.2. Дотримуватися умов цього Договору.
6.3.3. Не перепродавати, не надавати результати послуг за цим Договором третім особам. Замовник гарантує, що матеріали та доступ до електронних ресурсів, які становлять інтелектуальну власність Виконавця, не будуть надаватися/передаватися будь-яким третім особам, копіюватися або іншим чином відтворюватися.
6.3.4. Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги.
6.3.5. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі).
6.4. Замовник має право:
6.4.1. Отримувати інформацію про послуги, залучених Виконавцем спеціалістів, вартість послуг.
6.4.2. Відмовитись від отримання листів від сервісу https://advocate-holovin.com.ua/kursy/.
6.4.3. Отримувати послуги в обсязі, встановленому для відповідної програми курсу.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України.
7.2. Послуги Виконавця і всі пов’язані матеріали надаються «як є», без будь-яких гарантій, явних чи неявних. Виконавець не надає ніяких гарантій, в тому числі комерційної придатності, придатності для певних цілей і непорушення прав третіх осіб, а також гарантій, що випливають з ділових відносин або звичаїв ділового обороту. Крім того, Виконавець відмовляється від відповідальності, пов’язаної з доступом Замовника до послуг і пов’язаних матеріалів, а також з їх використанням. Замовник погоджується з тим, що здійснює доступ до послуг і пов’язаних матеріалів і використовує їх на власний ризик.
7.3. Відповідальність Виконавця закінчується після внесення Замовником передплати. Невикористання Замовником свого права прослухати курс жодних правових наслідків для Виконавця не створює. Це не є підставою розірвання договору та повернення грошових коштів Замовнику.
7.4. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб (залучених спеціалістів).
7.5. Виконавець не несе відповідальності за дії Замовника стосовно третіх осіб або третіх осіб стосовно Замовника та можливими із цим збитками.
7.6. Сервіс Виконавця https://advocate-holovin.com.ua/kursy/ не зберігає інформацію про банківські реквізити Замовника, а отже Виконавець не несе відповідальності за їх розповсюдження.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за цим Договором.
8.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 5 днів з моменту закінчення дії обставини непереборної сили або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставини непереборної сили.
8.3. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за послуги, надані до їх виникнення та відмови Виконавця від надання послуг відповідно до проведеної Замовником оплати.

9. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
9.1. Усі спори, що виникають за цим Договором або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
9.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ
10.1. Цей Договір набирає чинність для Сторін з моменту оплати Замовником конкретного курсу та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
10.2. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний лише Виконавцем.
10.3. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і припинити надання послуг у випадку:
невиконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором;
порушення Замовником правил внутрішнього розпорядку Виконавця;
неявки Замовника для отримання послуг, передбачених цим Договором;
порушення морально-етичних норм під час надання послуг Виконавцем;
відмови Замовника отримувати послуги.
10.4. Кошти, зараховані до моменту розірвання Договору на банківський рахунок Виконавця, Замовнику не повертаються і не компенсуються.

11. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
11.1. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що:
усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання цього Договору, охороняються авторським правом;
на всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, усі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені у ст. 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належить ФОП Мазалов А. М.
11.2. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитися як передача Виконавцем будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.

12. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ
12.1 Ця публічна оферта набуває чинності з моменту її розміщення на сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.
12.2 Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови публічної оферти та/або відкликати публічну оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в публічну оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту публічної оферти на сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої публічної оферти.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
13.1. Місцем укладання угоди і місцем надання послуг Сторони домовилися вважати місце знаходження Виконавця, вказане в розділі 14 цього Договору.
13.2. Все викладене, становить єдиний текст Договору, який замінює всі попередні переговори, листування, угоди, пропозиції і заяви, укладені або висловлені Сторонами по предмету Договору в усній або письмовій формі.
13.3. З моменту набрання чинності цього Договору, відповідно до п. 10.1 Договору, Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних, що містяться в Договорі, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних», а також надає право на включення своїх персональних даних до єдиної електронної бази слухачів «Адвокат права».

14. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ